Hicaznarda PFT Uygulaması – Keziban YAZICI

2006 yılında Sayın Keziban YAZICI’nın Hicaznar Uygulaması bizi PFT içerisine çekti. Sonrasında dolaylı ve doğrudan çok sayıda uygulamalarda bulunduk. Çok ciddi ar-ge ve saha çalışmaları gerçekleştirdik. Birçok üniversite ve tarım kooperatifleri birlikte çalışmaktayız. Bazı çalışmaların özet sunuları aşağıdadır. Hicaznar uygulaması dokümanı ve ürün grupları bazında, ar-ge sonuç dokümanı ayrı olarak sunulmaktadır.

Daha fazla bilgi için buraya tıklayınız

Kirazda PFT Uygulaması – Hasan BALCI

Bu çalışmada, Kemalpaşa (İzmir)’da organik kiraz yetiştiriciliğinde Kiraz sineği [Rhagoletis cerasi L. (Diptera: Tephritidae)] ile savaşta kullanılabilecek organik maddelerin etkisinin ortaya konulması amaçlanmıştır.

Organik madde olarak kaolin seçilmiş, uygulamaların etkileri hasat edilen kurtlu-kurtsuz meyve sayımları üzerinden değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre kaolinin etkisi % 72,64 – 79,49 arasında değişmiştir. Kurtlu meyve sayımlarında kontrolle kaolin arasında istatistiksel olarak önemli bir fark olduğu görülmüştür.

Sadece üç bahçede gerçekleştirilen ve bir yıllık araştırma verilerine dayanarak kesin bir yargıya varmak doğru olmasa da, organik tarım kapsamında Kiraz sineğiyle mücadelede ümit verici olduğu görülmüştür. Bu çalışmaların özellikle orta mevsim ve geççi çeşitlerde ileride yapılacak çalışmalarda daha ayrıntıyla ele alınmasında yarar görülmüştür.

Daha fazla bilgi için buraya tıklayınız.

Fasulyede PFT Uygulaması – Uğurhan YİĞİTARSLAN

Antitranspirasyon özelliğe sahip kaolinin fasulye’ de verim ve verim öğeleri ve tane kalitesine etkisi incelenmiştir. Denemede Göynük 98 kuru fasulye çeşidi kullanılmıştır. İki farklı dozda kaolin çözeltisi (%3 ve %5) ve 3 farklı (vejetatif dönem, çiçeklenme öncesi, bakla bağlama dönemi) zamanda bitkinin yaprak yüzeyine uygulanmıştır. Hasat döneminde her parselden alınan 10 adet bitki değerlendirilerek; çiçeklenme zamanı, ilk bakla yüksekliği, bitki boyu, bitkide bakla sayısı, bitkide tane sayısı, bitki biyolojik verimi, bitki tane verimi, birim alanda biyolojik verimi, birim alanda tane verimi, 100 tane ağırlığı, tane protein oranı ve tanede mineral madde bileŞimi ile ilgili değerler elde edilmiştir. Elde edilen bu veriler ile yapılan varyans analizi sonucunda; kaolin uygulamaları bakımından bitki biyolojik verimi, bitki tane verimi, birim alan biyolojik verimi, birim alan tane verimi, 100 tane ağırlığı, tane protein oranı ve tanede N bileşiminde istatistiksel anlamda farklar olduğu; kaolin uygulamasının fasulyede biyolojik verime ve tane verimine ve tane protein ve N oranına olumlu etkide bulunduğu saptanmıştır.

Daha fazla bilgi için buraya tıklayınız.

Cevizde PFT Uygulaması – Neslihan KILIÇ, Nurgül F. TÜREMİŞ, Celaleddin BARUTÇULAR

Bu çalışmada, cevizlerde güneş yanıklığına karşı doğal bir kil minerali olan kaolin uygulamasının bitkinin fizyolojik özellikleri üzerine etkileri araştırılmıştır. 2010 ve 2011 yıllarında yürütülen denemede Payne, Serr ve Pedro ceviz çeşitleri kullanılmıştır. Kaolin uygulamasına Haziran ayında %6’lık doz ile başlanıp üç hafta ara ile %4 ve %2 olarak tekrar edilmiştir. Çalışmada kaolin uygulamasının cevizde sıcaklık, stoma iletkenliği, fotosentetik kuantum etkinliği, yaprakta toplam klorofil miktarına ve meyvelerde güneş yanıklığına etkilerine bakılmıştır. Sonuç olarak, kaolin uygulamasının bitki sıcaklığının aşırı yükselmesini önlediği, stoma iletkenliği ve toplam klorofil miktarına olumsuz yönde etkisi olmadığı ve meyvelerde güneş yanıklığını azalttığı tespit edilmiştir.

Daha fazla bilgi için buraya tıklayınız.

Karpuzda PFT Uygulaması – Merva YÜCEL

Bu araştırmada kaolin kil uygulamasının yüksek sıcaklık stresi altındaki karpuzda bitki büyüme ve gelişimi üzerine etkisi araştırılmıştır.

Kaolin kil uygulaması 20 Haziran tarihinde başlamak üzere 1 kez yada 10 gün aralıklarla 2 veya 3 kez olmak üzere bitkilere püskürtme şeklinde yapılmıştır. Suda eritilerek kullanılan kaolin kil 1. uygulamada % 5’lik, 2. ve 3. uygulamalarda % 2.5’luk olarak uygulanmıştır. Uygulama yapılmayan bitkiler tanık olarak değerlendirilmiştir. Denemede, bitki yaprak sıcaklığı, bitki gövde uzunluğu, meyve sıcaklığı, yaprak stoma iletkenliği, meyvede suda çözünebilir kuru madde miktarı, bitki toprak üstü aksamı yaş ve kuru ağırlıkları, güneş yanıklığı olan meyve oranının tespiti, meyve ağırlığı ölçüm, tartım ve analizleri yapılmıştır. Kaolin kil uygulamaları meyvedeki suda çözünebilir kuru madde miktarını, meyve ağırlığını ve bitki kuru ağırlığını etkilememiştir. Buna karşın yaprak sıcaklığı, meyve sıcaklığı, stoma iletkenliği, gövde uzunluğu ve bitki toprak üstü organları yaş ağırlığı kaolin kil uygulamalarından ve uygulama sayısından istatiksel anlamda önemli ölçüde etkilenmiştir. Yaprak ve meyve sıcaklığı uygulama yapılan bitkilerde kontrol bitkilerine göre daha düşük bulunmuştur. Kaolin kil uygulanan bitkilerde stoma iletkenliği ve gövde uzunluğu azalırken, toprak üstü organları yaş ağırlığı artış gösterirken, güneş yanıklığı görülen meyve sayısı azalmıştır. Kaolin kil uygulamasının etkileri uygulama sayısı arttıkça daha belirgin olmuştur.

Daha fazla bilgi için buraya tıklayınız.

Mandarinde PFT Uygulaması – Gülcan Tuğçe VANOĞLU 

Bu araştırmada kaolin kilin farklı doz ve zamanlardaki uygulamalarının Okitsuwase mandarinlerinde bazı fizyolojik, morfolojik özelliklerine, meyve verim ve kalitesine ve sıcaklık stresi üzerine etkileri incelenmiştir. Kaolin kil uygulaması ağaçlara küçük meyve dökümünden itibaren (Mayıs sonu) %2.5’luk ve/veya % 5 dozlarında farklı dönemlerde (1-7 kez) yapılmıştır. Uygulama yapılmayan bitkiler kontrol olarak değerlendirilmiştir. Denemede, yaprak sıcaklığı (ºC), yaprak klorofil içeriği, yaprak oransal su içeriği (%), meyve sıcaklığı (ºC), güneş yanıklığı olan meyve oranı (%), meyve kalite özellikleri (meyve eni (mm) ve boyu (mm), usare miktarı (%), SÇKM (%), titre edilebilir asitlik (%)),ağaç başına meyve verimi (kg/ağaç), gibi ölçüm, tartım ve analizler yapılmıştır. Dörtyol/Hatay koşullarında, Okitsuwase mandarinlerinde kaolin kil uygulamasının yaprak sıcaklığını azalttığı, yaprak oransal su içeriğini, yaprak klorofil içeriğini arttırdığı meyvelerde yüzey sıcaklığını ve güneş yanıklığı oranını azalttığı saptanmıştır. Meyve kalitesini (Meyve ağırlığı, SÇKM ve SÇKM/ Asit oranı) , ağaç başına meyve veriminin de arttığı belirlenmiştir. En uygun doz ve zaman olarak 8. (Haziran ortası %5’lik tek doz, hasattan bir hafta öncesine kadar ilk uygulamayı takip eden 15 gün ara ile %2,5’luk doz) ve 10.(Haziran ortası %5’lik tek doz, 10 gün sonra %5’lik doz hasattan bir hafta öncesine kadar takip eden 15 gün ara ile %2,5’luk doz) uygulamalar önerilebilmektedir.

Daha fazla bilgi için buraya tıklayınız.